Curs de preparació per a la Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS)

 

Accés a cicles formatius de grau superior.

 1. Per accedir als cicles formatius de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius, cal estar en possessió del títol de batxillerat, a més a més de la resta de requisits que s’estableixen per alguns cicles en concret (Arts plàstiques i disseny i Ensenyaments esportius).
 2. També es preveu l’accés mitjançant la superació de la Prova d’accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS) regulada i convocada anualment pel Departament d’Ensenyament. Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permetin l’accés directe als cicles formatius no es poden presentar a les proves d’accés. Cal complir la condició de tenir 19 anys, o fer-los l’any de la prova.
 3. Finalment, els titulats tècnics en un cicle formatiu de grau mitjà podran accedir directament (sense prova d’accés) als cicles formatius de grau superior de formació professional (no d’Arts plàstiques i disseny ni d’Ensenyaments esportius) si superen el Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS).

 

Requisits (generals) d’accés a la prova

 1. Les persones que tinguin titulació acadèmica que permeti l’accés directe a cicles formatius de grau superior de formació professional, a cicles d’arts plàstiques i disseny o a ensenyaments esportius de grau superior no poden presentar-se a la prova.
 2. Per presentar-se a la prova d’accés a qualsevol cicle de grau superior cal tenir 19 anys com a mínim (o complir-los l’any en què es fa la prova).
 3. Les persones que tenen 18 anys (o els compleixen l’any en què fan la prova) i tenen un títol de tècnic es poden presentar a la prova d’accés a un cicle de grau superior relacionat amb el cicle de grau mitjà superat. Aquestes persones poden demanar l’exempció de la part específica i llavors només han de fer la part comuna de la prova.
 4. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, han de demanar al Departament d’Ensenyament l’exempció de la part específica de la prova d’accés. Per altres motius d’exempció de la part específica, cal consultar la web del Departament.

 

 

 

1. Cicles formatius de grau superior de formació professional.

La prova d’accés (i el curs per preparar-la) consta de dues parts: la comuna i l’específica.

1.a) La part comuna consta de quatre matèries:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques o Història

1.b) Les matèries de la part específica. Segons el cicle formatiu a què es vulgui accedir, caldrà triar dues matèries d’una de les opcions següents:

Opció A (Ensenyaments de formació professional)

Famílies professionals

Matèries

 

 • FP Arts gràfiques
 • FP Edificació i obra civil
 • FP Electricitat i electrònica
 • FP Energia i aigua
 • FP Fabricació mecànica
 • FP Fusta, moble i suro
 • FP Imatge i so
 • FP Indústries extractives
 • FP Informàtica i comunicacions
 • FP Instal·lació i manteniment
 • FP Maritimopesquera
 • FP Tèxtil, confecció i pell
 • FP Transport i manteniment de vehicles
 • FP Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

 • dibuix tècnic

 • física

 • tecnologia industrial

Opció B (Ensenyaments de formació professional)

Famílies professionals

Matèries

 • FP Activitats físiques i esportives
 • FP Agrària
 • FP Imatge personal
 • FP Indústries alimentàries
 • FP Química
 • FP Sanitat
 • FP Seguretat i medi ambient
 • FP Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)
 • biologia

 • ciències de la terra i el medi ambient
 • química

Opció C (Ensenyaments de formació professional)

Famílies professionals

Matèries

 • FP Administració i gestió

 • FP Comerç i màrqueting
 • FP Hoteleria i turisme
 • FP Informàtica i comunicacions
 • FP Serveis socioculturals i a la comunitat
 • FP Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 • economia de l’empresa

 • geografia
 • psicologia i sociologia
 • segona llengua estrangera

Opció: D (Ensenyaments de formació professional)

Famílies professionals

Matèries

 • Activitats físiques i esportives

 • Educació física (obligatòria)

i una de les matèries següents:

 • biologia
 • ciències de la terra i el medi ambient
 • química

 

2. Prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

La prova d’accés (i el curs per preparar-la) consta de dues parts: la comuna i l’específica.

1.a) La part comuna consta de quatre matèries:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques o Història
2.b) La part específica consta de dues matèries.

3. Prova general d’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments esportius.

Aquesta prova general d’accés (i el curs per preparar-la) consta de quatre matèries:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques o Història

Qualificació del Curs de preparació Prova d’accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS):

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments esportius.