Aula de reforç: Batxillerat i ESO

Grups reduïts (màxim 5 alumnes per professor) per treballar les assignatures que ens presenten dificultats.

El suport escolar personalitzat és un recurs que  millora l’assoliment de l’èxit escolar de tots els alumnes. Amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de cada noi@, mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s’ofereix un suport en petit grup. És un reforç flexible que pot ser temporal i/o preventiu que vol atendre els diversos ritmes i estils d’aprenentatge dels alumnes.

A qui va dirigit:

1. A Primària

  • Als alumnes que cursen el cicle inicial de l’educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
  • Als alumnes dels cicles de l’educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l’educació secundària.

2. A ESO

  • Alumnes que presenten dificultats en alguna assignatura i necessiten recuperar-la per un bon seguiment del curs
  • Alumnes que volen mantenir un nivell adequat els permet anar treballant i resolent dubtes que els poden sorgir.
  • A 3r i 4t alumnes que necessiten nivells d’excel·lència per poder abordar el batxillerat amb garanties.

3. A Batxillerat

  • Les classes de repàs en Batxillerat estan orientades a resoldre dubtes i a aprofundir en el coneixement i comprensió de les matèries cursades en aquesta etapa prèvia als estudis superiors. L’objectiu principal és que l’alumne pugui afrontar amb solvència els seus exàmens durant el curs o la preparació de la prova de selectivitat.

 

HORARIS

Els nostres horaris han estat dissenyats pensant en la possibilitat de permetre compatibilitzar les classes de reforç amb les obligacions acadèmiques i les activitats extraescolars.

Les classes es desenvolupen de dilluns a divendres i tenen una durada d’1 hora i 25 minuts.

Es desenvolupen en horari de tarda a les següents franges horàries:
1. De 16:00 a 17:25
2. De 17:30 a 18:55
3. De 19:05 a 20:30